2:29:24 Thứ Năm , Ngày 11 tháng 8 năm 2022 [Trang chủ] [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Quy định
Kế hoạch đăng ký
Quy trình
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học
Đăng ký học nâng điểm
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Tra cứu điểm
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2022-2023
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :15/8/2022
Ngày KTHK :4/12/2022
THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
Đối tượng :
Mã SV :
Thời gian ĐN :
 

BẢN HƯỚNG DẪN

Về quy trình sắp xếp lịch dạy của giảng viên và đăng ký của học viên

Sắp xếp lịch giảng dạy của giảng viên và thời khoá biểu của sinh viên là công tác quan trọng nhất, là cơ sở để vận hành toàn bộ quy trình đào tạo của mỗi học kỳ. Quy định này hệ thống hoá các công việc liên quan xuất phát từ yêu cầu hoàn chỉnh và công khai toàn bộ quy trình vận hành học chế tín chỉ - hệ đào tạo chính quy của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 

 Phần I. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - THỜI KHOÁ BIỂU DỰ KIẾN

Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ nhà trường thông qua phòng Đào tạo tiến hành dự báo kế hoạch giảng dạy của học kỳ. Kế hoạch này được gửi cho các đơn vị liên quan để góp ý, thông qua. Trên cơ sở kế hoạch, sẽ tiến hành công bố thời khoá biểu dự kiến, sổ tay sinh viên làm cơ sở đăng ký cho thời khoá biểu chính thức.

1.      Nội dung kế hoạch giảng dạy

Cứ để lập và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy:

-         Chương trình đào tạo (CTĐT) của các khoá – ngành ( chuyên ngành) đang theo học

-         Số lượng sinh viên khoá – ngành tương ứng có đủ điều kiện đăng ký học phần

-         Thống kê dự báo số lượng sinh viên còn nợ sẽ học lại học phần

-         Ý kiến phản hồi của Khoa -  yêu cầu từ các Bộ môn và từ sinh viên

Kế hoạch giảng dạy bao gồm hai phần: chương trình đào tạo của từng khoá ngành và thông tin chi tiết về từng học phần được dự kiến mở trong mỗi học kỳ, số lớp dự kiến mở cho mỗi học phần . Chương trình đào tạo đề cập đây là chương trình thực tế xuất phát từ chương trình đào tạo mã đã được Hội đồng đào tạo thông qua và được điều chỉnh bổ sung trong quá trình vận hành cho tới học kỳ hiện tại. ( Nếu có điều chỉnh CTĐT, phải do Khoa điều xuất và được Ban Giám hiệu duyệt thông qua, có ghi rõ phạm vi áp dụng từ học kỳ nào). Lưu ý rằng CTĐT phải cung cấp đầy đủ thông tin về các học phần bắt buộc đăng ký trong học kỳ ( nếu có).

Các thông tin về từng học phần phải được xác định rõ trong kế hoạch giảng dạy của học kỳ gồm:

-         Thời lượng và hình thức giảng dạy: Số tiết lên lớp lý thuyết, Bài tập, số tiết thực hành ( nếu có)

-         Hình thức và thời lượng kiểm tra/thi: cần xác định ngay trong kế hoạch giảng dạy các thông tin: sử dụng hình thức thi vấn đáp, viết, trắc nghiệm; thời lượng thi/ kiểm tra là bao nhiêu phút

-         Trọng số đánh giá ( quá trình, thi )

Dựa trên kế hoạch giảng dạy, khoa quản lý học phần dự kiến sơ bộ danh sách giảng viên sẽ đảm nhiệm giảng dạy. Với các học phần mở nhiều lớp cần xác định mỗi giảng viên trong danh sách có thể đảm nhiệm giảng dạy tối đa mấy lớp. Giảng viên có thể nêu yêu cầu riêng nếu có.

2.      Thời khoá biểu dự kiến - Sổ tay sinh viên

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy, phòng Đào tạo tiến hành phân lớp và xếp thời khoá biểu dự kiến. Thời khoá biểu này này được công bố trong sổ tay để làm cơ sở cho sinh viên đăng ký học.

Việc thay đổi thời khoá biểu đã công bố được hạn chế tối đa trừ các trường hợp bắt buộc sau:

-         Phải huỷ thời khoá biẻu học phần do số sinh viên đăng ký quá ít hoặc không có giảng viên giảng dạy học phần ( vì các lý do khách quan, đột xuất nào đó).

-         Thay đổi thời gian ( tiết học) vì lý do khách quan, đột xuất nào đó: do sắp xếp bố trí lại phòng học hoặc do yêu cầu chính đáng của giáo viên phụ trách học phần.

Ngoài thời khoá biểu dự kiến, sổ tay sinh viên là tài liệu chính thức thông báo tới từng sinh viên về:

-         Các quy định, quy trình cơ bản mà sinh viên phải nắm vững để vận dụng trọng học kỳ.

-         Lịch học vụ cho từng khoá: thời gian biểu tiến hành đăng ký học phần, kiểm tra, thi…

-         Các thay đổi ( so với học kỳ trước, so với niên giám, các sổ tay sinh viên trước) trong vận hành và sử lý học vụ, các thay đổi liên quan tới các học phần, học phần tương đương hay về chương trình đào tạo của từng khoá ngành.

 Phần II. ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN (ĐKHP) – PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm, là đầu mối xử lý, xác nhận dữ liệu về thời khoá biểu của sinh viên, lịch dạy của của giảng viên trên cơ sở kế hoạch giảng dạy và đăng ký của đương sự. Khoa chịu trách nhiệm phân công giảng viên phụ trách giảng dạy từng lớp – môn học kể cả việc mời giảng viên khi cần.

Việc đăng ký học phần thực hiện qua mạng của trường:

1.      Lịch đăng ký học và điều chỉnh thời khoá biểu

Phòng Đào tạo thông báo trong sổ tay sinh viên ( trên trang WEB) các thông tin cho từng khoá sinh viên:

-         Lịch đăng ký học phần lần 1: Thời gian được xác định và bắt buộc tuân thủ.

-         Lịch đăng ký học phần lần 2: chỉnh sửa thời khoá biểu (đăng ký lần 2, đăng ký lại, thêm bớt …) : Việc chỉnh sử thời khoá biểu của sinh viên được cho phép ngay khi sinh viên có thông tin về thời khoá biểu tạm và kết thúc vào tuần lễ đầu tiên của học kỳ chính thức.

-         Ngay bắt đầu học, biểu đồ học, dự kiến thời gian kiểm tra và thi trong học kỳ tương ứng.

2.      Quá trình đăng ký học phần ( lần 1) của sinh viên:

a)     Đăng ký học phần

-         Căn cứ để đăng ký học phần là thời khoá biểu dự kiến, các thông tin trong sổ tay sinh viên và kết quả học tập của sinh viên từ trước đến nay. Sinh viên đăng ký học đúng chương trình đào tạo theo quy định sẽ được ưu tiên xếp thời khoá biểu

-         Sinh viên chịu trách nhiệm và tính chính xác và đầy đủ - nội dung việc ĐKHP của mình.

-         Sinh viên nhận lời khuyên và sự cố vấn từ Giáo viên chủ nhiệm ( cố vấn học tập) là người nắm vững các quy định học vụ, đặc biệt là chương trình đào tạo chuyên ngành của sinh viên.

b)     Quy trình đăng ký học phần của sinh viên:

Mỗi sinh viên có một acount trong việc thực hiện đăng ký học phần của mình. Sinh viên phải chịu trách nhiệm trong việc bảo mật acount đó.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, sinh viên thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên màn hình. Có một số lưu ý sau:

- Trường hợp 1: được chấp nhận, sinh viên tiếp tục được đăng ký học - phần khác.   

- Trường hợp 2: không được chấp nhận. Các lý do không được chấp nhận có thể là:

1. Số sinh viên đăng ký học đủ số lượng cho phép của lớp - học phần đó.

2. Không thoả mãn điều kiện về học phần tiên quyết, học phần bắt buộc, học phần trước

3. Số tín chỉ sinh viên đăng ký vượt quá quy định.

Trong trường hợp này, nếu sinh viên có thắc mắc, sinh viên cần hỏi Phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo có trách nhiệm trả lời cho sinh viên không quá 2 ngày, qua địa chỉ email sinh viên cung cấp trong hộp thư hỏi. Tiếp theo, sinh viên có thể đăng ký tiếp lớp - học phần khác hoặc huỷ việc đăng ký ( sẽ đăng ký lại sau khi nhận trả lời từ phòng Đào tạo)

+ Muốn huỷ việc đăng ký ( do chọn sai, hoặc muốn chỉnh sửa…), sinh viên chọn Hủy đăng ký

+ Hoàn tất quá trình đăng ký, sinh viên chọn Đăng ký xong. Hệ thống sẽ thông báo chấp nhận việc đăng ký của sinh viên. Lúc này, sinh viên đã được thời khoá biểu đăng ký ( sinh viên tự in và theo dõi)

Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể điều chỉnh (đăng ký lại) nhiều lần. Sinh viên sẽ sử dụng thời khoá biểu đăng ký cuối cùng làm cơ sở cho việc chứng nhận đăng ký.

3.      Quy trình xếp và công bố thời khoá biểu ( TKB)

-         Căn cứ vào ĐKHP của sinh viên, phòng Đào tạo ĐH&SĐH thống kê, điều chỉnh thời khoá biểu dự kiến( thêm bớt môn học, thêm bớt lớp, chuyển đổi phòng học …). Sau đó, phòng Đào tạo ĐH&SĐH sẽ thông báo trên trang WEB ( sinh viên và giảng viên có thể in và theo dõi)

-         Thời khoá biểu tạm cho sinh viên biết đi học và làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung khi cần

-         Lịch giảng để, Khoa, Ban, Bộ môn phân công chính thức.

4.  Quy trình chỉnh sử thời khoá biểu sinh viên (đăng ký bổ sung)

Ngay sau khi biết TKB tạm của mình và có thông tin mới cập nhật về kế hoạch giảng dạy, thời khoá biểu chính thức được mở sinh viên được quyền đăng ký bổ sung TKB hoặc khiếu nại về kết quả xếp TKB – các sinh viên chưa ĐKHP đợt 1 cũng được xét chung trong đợt này.

Nguyên tắc và các bước đăng ký bổ sung

Nguyên tắc và các bước đăng ký bổ sung giống như đăng ký lần 1. Sinh viên cần chú ý

-         Chỉ được đăng ký vào những lớp- học phần trong thông tin mới của thời khoá biểu ( chỉ được đăng ký vào những lớp - học phần cho phép)

-         Chỉ đăng ký những học phần bổ sung, không nhập lại những học phần đã được chấp nhận (đã có trong thời khoá biểu tạm).

Giải quyết các trường hợp không đúng hạn:

Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn đăng ký bổ sung nếu sinh viên có lý do chính đáng, sinh viên làm đơn kèm theo chứng lý cần thiết, tự mình nộp trực tiếp lên phòng Đào tạo. Các trường hợp này xem xét riêng và thuộc thẩm quyền xử lý của Trưởng phòng Đào tạo.

5.      Phát hành kết quả đăng ký học phần chính thức

-         Ngay sau khi kết thúc giải quyết, chỉnh sửa đăng ký học phần, phòng Đào tạo sẽ thông báo kết quả đăng ký học phần chính thức

-         Sinh viên có trách nhiệm in kết quả ĐKHP, làm cơ sở đối chiếu để đóng học phí, theo dõi lịch thi, kiểm tra,…

-         Nếu quá thời hạn quy định, sinh viên không đóng học phí xem như huỷ kết quả đăng ký.

6.      Các vấn đề hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm

Mỗi năm,  phòng Đào tạo kết hợp với phòng Công tác Chính trị và quản lý sinh viên tổ chức hội nghị giáo viên chủ nhiệm. Để chuẩn bị cho học kỳ mới các khoa tổ chức họp trao đổi, phổ biến công tác với toàn bộ GVCN trong khoa và để góp ý cho sổ tay Sinh viên học kỳ .

 

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà